Pravidelná formácia Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby

Personálnej farnosti sv. Maximiliána Máriu Kolbeho Hrnčiarovce nad Parnou.

Tí, ktorí sú pokrstení, preberajú na seba trojaké poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení služobníci Cirkvi majú povinnosť ohlasovať radostnú zvesť, ale všetci pokrstení. Laici majú mať účasť na celom živote Cirkvi a sú povinní nielen preniknúť svet kresťanským duchom, ale aj na to sú povolaní, aby boli vo všetkom Kristovými svedkami uprostred ľudskej spoločnosti. Z toho dôvodu je potrebná spolupráca zvlášť na základnom stupni, čo nepochybne je farnosť. Farnosť je skvelým vzorom spoločného apoštolátu, lebo spája v jedno všetku ľudskú rozmanitosť, ktorá sa tam nachádza, a zapája ju do cirkevnej všeobecnosti. V našej väzenskej farnosti sú laickí spolupracovníci veľkým obohatením a prínosom nielen pri katechézach odsúdeným, ale aj ľudskou blízkosťou v zmysle slov Pána Ježiša: „Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Mt 25,36

Dobrovoľníci našej farnosti potrebujú pre plnohodnotné pôsobenie duchovnú podporu a pravidelnú formáciu, ktorú im sprostredkúva miestny väzenský kaplán. V čase pandémie sa dobrovoľníci nemohli zúčastňovať katechéz, ale aj napriek tomu sa modlili za odsúdených a kňaza, ktorý im poskytoval duchovnú službu v obmedzených časoch pandémie. Prostredníctvom korešpondencie zostali aktívni v svojom povolaní. Po uvoľnení opatrení sa znovu obnovili aj návštevy laikov, ktorí vykonávajú modlitby a katechézy každú sobotu. V radostnom duchu sa uskutočnilo aj pracovné septembrové stretnutie na farskom úrade v Šoporni zamerané na formáciu katechétov. Formačné stretnutie malo bohatý duchovný program, nechýbala spoločná sv. omša, prednášky, ktoré nám priblížili duchovné posolstvá Svätého Otca pápeža Františka. Práca v skupinkách-worshopoch nás priviedla k prehlbovaniu vzťahu k nášmu Spasiteľovi a nanovo sme načerpali síl ohlasovať Ježiša Krista v periférii našej spoločnosti.

Oľga Stropkovičová

Foto: Tomáš Daniel